Business is booming.

መልእኽቲ ሚኒስትሪ ሕርሻ

ከም’ቲ ብተደጋጋሚ ዝግለጽ ዘሎ፡ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ፡ ለበዳ ኣንበጣ ምድረ-በዳ ገና ብዘሰክፍ ናህሪ ይቕጽል ኣሎ። ኣብ’ዚ እዋን ብዝወሃብ ዘሎ ትንቢታት’ውን፡ ዝናብ ገና ብዝለዓለ መጠን ክቕጽል ምዃኑ ይግመት። እዚ ድማ፡ ብርዱእ ምኽንያት ንምርባሕ ኣንበጣ ምቹእ ባይታ ክፈጥር’ዩ።

እቶም ኣብ ሰሜናውን ምብራቓውን ክፋል ሶማልያ፣ ምብራቕ ኢትዮጵያ ከምኡ’ውን ብስግር ባሕሪ ካብ የመን፡ ዝተፈላለየ ደረጃታት ዘለዎም ዕስለታት ኣንበጣ ምድረ-በዳ ካብን ናብን ቦታታት እናተንቀሳቐሱ፣ ድሮ’ውን ኣብዚ ሰሙን’ዚ ኣብ ሃገርና ኣብ ዞባታት ደቡብን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ክቀላቐሉ ጀሚሮም ኣለዉ።

በዚ ድማ፡ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ዛጊት ኣብ ኣስታት 170 ሄክታር ቁጽጽር ለበዳ ኣንበጣ ተኻዪዱ ኣሎ። እቲ ናይ ምንጻግ ንጥፈታት ድማ ገና ይቕጽል ኣሎ።

ነቲ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ ናይ ከባቢና ለበዳን ምቹእ ክሊማዊ ኩነታትን ኣብ ግምት ብምእታው፡ ተርእዮ ለበዳ ኣንበጣ ናይ ምቕጻል ተኽእሎኡ ኣዝዩ ልዑል’ዩ።

ኣብ ርእሲ’ዚ፡ እቲ ኣብ ገማግም ባሕርና ዝፋረ ኣንበጣ’ውን፡ ብሰንኪ ዝተፈጥረ ምቹእ ናይ ምርባሕ ኩነታት፡ ኣብ ገለ ቦታታት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዘይግዜኡ ክራባሕ ጀሚሩ ስለዘሎ፡ ኣብ መላእ ሃገር ንዝካየድ መኸተ ለበዳ ኣንበጣ ተወሳኺ ብድሆ ክኸውን ይኽእል’ዩ።

ስለ’ዚ፡ ምምሕዳር ዞባታት፡ ሰራዊት፡ ከምኡ’ውን ህዝቢ፡ ከም ወትሩ ነዚ ጉዳይ ብዕቱብ ክከታተሉ፣ ዝኾነ ተርእዮ ወራር ኣንበጣ ይኹን ኣብ ውሽጢ መሬትና ዝራባሕ ኣንበጣ ምስ ዝኽሰት ድማ፡ ኣብ ከባቢኦም ንዝርከብ ኣብያተ-ጽሕፈት ሕርሻ፡ ምምሕዳር ወይ’ውን እዚ ሓይልታት ምክልኻል ቅልጡፍ ሓበሬታ ክህቡ፡ ሚኒስትሪ ሕርሻ ብጥብቂ ይሕብር።

 

27 ነሓሰ 2020

                                                       ሚኒስትሪ ሕርሻ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More