Business is booming.

መልእኽቲ ሚኒስትሪ ሕርሻ ብዛዕባ መኸተ ተኽእሎ ወራር ኣንበጣ ምድረበዳ

ካብ መፋርቕ ወርሒ ነሓሰ ክሳዕ መወዳእታ ወርሒ መስከረም 2020፣ ብእተፈላለየ መጠንን ዝርጋሐን ኣብ መላእ ሃገርና ኣብ ልዕሊ 2500 ሄክታር መሬት፣ ወራር ኣንበጣ ምድረበዳ ተኸሲቱ ምንባሩ፣ ብውሁድ መኸተ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል፣ ህዝብን ክኢላታት ሕርሻን ድማ ኣብ ትሕቲ ምሉእ ቁጽጽር ከም ዝኣተወ ይፍለጥ። ድሒሩ ድማ ኣብ እተፈላለየ ከባቢታት ሃገርና ኣብ ልዕሊ ዝተጸፍየ ኣንበጣ፣ ዛጊት ኣብ ልዕሊ 3000 ሄክታር ብማኑዋል፣ ሞቶራይዝድን መካይንን እተደገፈ ዕዉት ምንጻግ ጸረ-ባልዕ ይካየድ ከም ዘሎ ይፍለጥ።

እንተዀነ፣ ኣብ ጐረባብትና ሃገራት ወራር ዕስለ ኣንበጣ ገና ብሓደገኛ መልክዑ ይቕጽል ስለዘሎ፣ ብመሰረት ወግዓውያን ሓበሬታታት ውድብ መግብን ሕርሻን ድማ ናብ ሃገርና ናይ ምስጋም ተኽእሎኡ ልዑል ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ።

ስለዚ፣ ከም ወትሩ ምምሕዳራት፣ እዝታት ሓይልታት ምክልኻልን ኣብያተ ጽሕፈት ሕርሻን ምድላዋቶም ከጻፍፉ፣ ህዝቢ፣ ሰራዊትን፣ ክኢላታት ሕርሻን ድማ ክመጽእ ንዝኽእል ወራር ኣንበጣ ንምምካት ቅሩባት ክዀኑ ሚኒስትሪ ሕርሻ ይጽውዕ።

 

ሚኒስትሪ ሕርሻ

09 ጥቅምቲ 2020

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More