Business is booming.

መልእኽቲ ሚኒስትሪ ሕርሻ ብኣጋጣሚ ዓለማዊ መዓልቲ መግቢ – 16 ጥቅምቲ 2020

ናይ ሎሚ ዓመት፡ ዓለማዊ መዓልቲ መግቢ፡ ‘ንቐጻልነት ውሑስ መኣዛዊ መግቢ፣ ብሓባር ንስራሕ!’ ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ቴማ ተዘኪሩ ይውዕል ኣሎ። ሕሉፍ ታሪኽ ዓለምና ከም ዘነጽሮ፡ ነፍሲ-ወከፍ ዓመት ናይ ገዛእ ርእሳ ብድሆታትን ዕድላትን ሒዛ እያ ትመጽእ። ዓመተ 2020 ድማ ንዓለም ብለበዳ ኮቪድ-19 ብምንዋጽ ትሓልፍ ኣላ። ኣብ ርእሲ`ዚ፡ ብፍላይ እዚ ሃገርና እትርከቦ ዞባ፡ ብተኸታታሊ ለበዳታት ኣንበጣን ካልኦት ባልዓትን ከምኡ`ውን ርኡይ ምምዝባል ክሊማን ዝናብን ተበዲሁ ይርከብ።

ሃገርና ኤርትራ፡ ነዚ ባህርያውን ሰብ-ሰርሖን ብድሆታት ሕርሻ ንምምካት፡ ከም ወትሩ ህዝቢ፣ ሰራዊትን ክኢላታትን ማእከል ኣብ ዝገበረ ሓያል ምርብራብ ትርከብ።

ሕመረት ፖሊሲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሕርሻ፡ ምስግጋር ካብ ያታዊ ኣገባብ ማሕረስ ናብ ዘመናውን ንግዳውን ሕርሻ ዝብል እዩ።

Photo: from archives

ነዚ ዕላማ ንምውቃዕ ድማ መንግስቲ፣ ኣብ ሕርሻዊ ምርምር፣ ንጥፈታት ኤክስተንሽን፣ ምውዳድ ቀረባት መኻዕበቲ እቶትን ትራክተራትን፣ ሕርሻዊ ቁጽጽርን ምኽርን ከምኡ’ውን ስልጠናታትን ትምህርትን ልዑል ትኹረት ብምግባር፣ ንሓረስቶት ዓቢ ደገፍ ኣብ ምሃብ ይርከብ።

ሃገርና ኣብቲ ብዋሕዲ ዝናብ ዝሳቐ ክፋል ዓለምና ስለ እትርከብ፣ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ከምኡ`ውን ምስራሕ ከዘንቲ ማያት፣ ቀዳምነትን ማእከልን ኩሉ ዓይነት ሕርሻዊ ንጥፈታት ሃገርና ኰይኑ ይቕጽል ኣሎ። በዚ መሰረት፣ ካብ ጽባሕ ናጽነት ጀሚሩ፣ ናብ ኣስታት ሓደ ሽሕ ዝገማገሙ ንኣሽቱ፣ ማእከሎትን ስትራተጅያውያንን ዲጋታት ኣብ መላእ ሃገር ብምስራሕ፣ ካብ ዝናብ ዝሰረቱ ሕርሻ ናብ መስኖኣዊ ልምዓት ኣብ ምስግጋር ንርከብ። ዛጊት ድማ ልዕሊ 60 ሽሕ ሄክታር መሬት ብእተፈላለየ ዓይነታት ጽፍሓዊ፣ ነግሓዊን ጸቕጣውን መስኖ ይለምዕ ኣሎ።

እዚ ዓይነት ስግግር ድማ ኣብ ዘቤታዊ ቀረብ ኣሕምልትን ፍረታትን ከምኡ’ውን ቀረብ መግቢ እንስሳ ርኡይ ለውጢ ኣምጺኡ ይርከብ። ማዕረ-ማዕረ`ዚ ድማ ኣብ ልምዓት ምሩጽ ዘራእቲ፣ ምርባሕ እንስሳን ምኽዕባት ውጽኢት እንስሳን ዋላ’ኳ ዘገምታዊ ይኹን ኣተባባዒ ውጽኢት ይርከቦ ኣሎ።

ሚኒስትሪ ሕርሻ ካብ ቀረባ ዓመታት ጀሚሩ ዘተኣታተዎ ንኡስ፣ ውሁድ ስድራቤታዊ መደብ ሕርሻ፣ ስድራቤታት ገጠር ንሓድሕደን ብምድግጋፍን ብምውህሃድን፣ ኣብ ሓጺር እዋን ቀረብ መኣዛዊ መግብታትን ኩሉ ዓይነት ሕርሻዊ ፍርያትን ንምውሓስ ዝዓለመ እዩ። እዚ ኹሉ ውሁድ ንጥፈታት እምበኣር፣ ኪንዮ ምርግጋጽ ዘቤታዊ ውሕስነት መኣዛዊ መግቢ፣ ንሰደድ ዓሊሙ ንኽትግበር፣ ናብ መጠነ ንኡስን ማእከላይን ንግዳዊ ሕርሻ ንኽሰጋገር፣ ንጹር ስትራተጂ ወጺኡዎ ብንጥፈት ይስርሓሉ ኣሎ።

Photo: from archives

ኣብዚ ኣብ ስግኣት ሕማም ኮቪድ-19 እንርከበሉ እዋን፣ መንግስቲ ኤርትራ፣ ኩሉ ጥንቃቐታት ኣብ ግምት ዘእተወ ሕርሻዊ ንጥፈታት ክቕጽል ካብ ፈለማ ሓቢሩ እዩ። በዚ መሰረት፣ ካብ መኸተ ወራራትን ለበዳታትን ኣንበጣ ኣትሒዝካ፣ ክሳዕ ምድንፋዕ ሕርሻዊ ምህርቲ ኣዝዮም ሰፋሕቲ ልምዓታዊ መደባት ይሳለጡ ኣለዉ። ሳላ’ዚ ውሁድ ንጥፈታት ኩሉ ቀጸላ ሕብረተሰብን ዝምልከተን ኣካላት መንግስትን ድማ ነዚ ከቢድ እዋን ብጽንዓት ንሰግሮ ኣሎና።

ብመሰረት ጸብጻባት ውድብ መግብን ሕርሻን፣ ኣብዚ እዋን ኣስታት 690 ሚልዮን ካብ ህዝቢ ዓለም ኣብ ጥሜት ይርከብ። ለበዳ ኮቪድ-19 ድማ ነዚ ቑጽሪ ብልዕሊ 132 ሚልዮን ከዕብዮ ከም ዝኽእል ይግመት።
ኣብዚ ዓለም፣ ብቑጠባን ጥዕናን ሕልፊ ኻልእ እዋን ትፍተነሉ ዘላ እዋን፣ እናተደጋገፍካ ደኣ’ምበር፣ ተነጻጺልካ ምኻድ ከም ዘየዋጽእ ርዱእ ኰይኑ ኣሎ። ብፍላይ ኣብ ጽላት ሕርሻ፣ ህዝቢ፣ ቀረብ መኣዛዊ መግቢ ተዋሒስሉ፣ ጥዕናኡን ተጻዋርነቱን ንኸዕቢ፣ ሓረስቶት ልዕሊ ዝዀነ እዋን ኩለንተናዊ ደገፍ ከም ዘድልዮም ብሩህ ኰይኑ ይርከብ።
ዓለማዊ መዓልቲ መግቢ እምበኣር፣ ንስለ ልሙድ ዓመታዊ ዝኽሪ ጥራይ ዘይኰነ፣ ኣገዳስነት ናይቲ ዓንዲ ሕቖን መሰረትን መብዛሕትኦም ህዝብታት ዓለም ዝዀነ ጽላት ሕርሻ፣ ዝያዳ ዝጐልሓሉ ኣጋጣሚ እዩ።

ንቐጻልነት ውሑስ መኣዛዊ መግቢ ብሓባር ንስራሕ!
ሚኒስትሪ ሕርሻ
16 ጥቅምቲ 2020

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More