Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ ዝርከብ መወሸቢ ማእከላት ሎሚ 23 ጥቅምቲ ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 4 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ።

እዞም ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ሳምንታት ብፍኑው ካብ ኢትዮጵያ ዝተመልሱ ዜጋታት፡ ኣብ መወሸቢ ማእከል ሰንዓፈ ተዓቚቦም ዝጸንሑ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ እቲ ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታላት ዞባታት ደቡብን ማእከልን ተዓቚቦም ሕክምናዊ ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ 14 ዜጋታት፡ ሓውዮም ነናብ ቤቶም ተፋንዮም።

ካብ’ዞም ዜጋታት፡ እቶም 13 ኣብ ሆስፒታላት ዞባ ደቡብ፡ እታ ሓንቲ ድማ ኣብ ሆስፒታል ዞባ ማእከል ሕክምናዊ ናብዮት ክግበረሎም ዝጸንሑ’ዮም።

በዚ መሰረት፡ ኣብ ኤርትራ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 461 በጺሑ’ሎ። 405 ካብ’ዚኦም ብዝተገብረሎም ሕክምናዊ ክንክን ሓውዮም ካብ ሆስፒታል ዝተፋነዉ ክኾኑ ከለዉ፡ 56 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ይርከቡ።

ሚኒስትሪ ጥዕና

23 ጥቅምቲ 2020

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More