Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ኣብ ዞባታት ደቡብ፡ ማእከልን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪን ኣብ ዝርከብ መወሸቢ ማእከላት ሎሚ 12 ታሕሳስ ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 55 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ።

ንሳቶም ድማ፡ እቶም ናይ ዞባ ደቡብ – 13 ኣብ መወሸቢ ማእከል ሰንዓፈ፡ 7 ኣብ መወሸቢ ማእከል እንዳገርግስ፡ 1 ድማ ኣብ መወሸቢ ማእከል ማይ-ድማ ተዓቚቦም ዝጸንሑ ኰይኖም፡ ብምልኦም ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ሳምንታት ብፍንው ካብ ኢትዮጵያ ዝተመልሱ፣ 33 ካብ ኡጋንዳ ብቻርተር ነፋሪት ተመሊሶም ኣብ መወሸቢ ማእከል ኣስመራ ዝጸንሑ፣ ሓንቲ ድማ ካብ ሱዳን መጺኣ ኣብ መወሸቢ ማእከል እማህሚመ – ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ተዓቚባ ዝጸንሐት እዮም።

ብዘይካ’ቶም በብእዋኑ ብቻርተር ነፈርቲ ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝምለሱ ዘለዉ ዜጋታት፡ ዋሕዚ ካብ ኢትዮጵያ፡ ሱዳን፡ ጅቡቲን የመንን ብመሬትን ባሕርን ብፍኑው ዝምለሱ ዜጋታት ስለዘየቋረጸ፡ ዛጊት ናብ ኤርትራ ናይ ዝተመልሱ ዜጋታት ድምር ቊጽሪ 23,693 በጺሑ’ሎ።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ እቲ ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታላት ዞባ ደቡብ ተዓቚቦም ሕክምናዊ ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ 39 ዜጋታት፡ ሓውዮም ነናብ ቤቶም ተፋንዮም።

በዚ መሰረት፡ ኣብ ኤርትራ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 711 በጺሑ’ሎ። 564 ካብ’ዚኦም ብዝተገብረሎም ሕክምናዊ ክንክን ሓውዮም ዝተፋነዉ ክዀኑ ከለዉ፡ 147 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ይርከቡ።

ሚኒስትሪ ጥዕና

12 ታሕሳስ 2020

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More