Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ኣብ ዞባታት ማእከል፡ ጋሽ-ባርካን ዓንሰባን ኣብ ዝርከብ መወሸቢ ማእከላት፡ ከምኡ’ውን ንወጻኢ ክገሹ መደብ ንዝነበሮምን ሎሚ 17 ታሕሳስ ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 30 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ።

 

እዞም ዜጋታት፡ 17 ካብ ዞባ ማእከል፡ 12 ካብ ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ ሓደ ድማ ካብ ዞባ ዓንሰባ’ዮም።

 

እቶም ኣብ ዞባታት ማእከል፡ ጋሽ-ባርካን ዓንሰባን ምልካፎም በቲ ቫይረስ ዝተረጋገጸ ዜጋታት፡ 11 ካብ መወሸቢ ማእከል ኣዲባራ፡ ሓደ ካብ መወሸቢ ማእከል ጎልጅ፡ ሓደ ካብ መወሸቢ ማእከል ከረን፡ 8 ድማ ካብ መወሸቢ ማእከላት ኣስመራ ‘ዮም።

 

15 ካብኣቶም ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ሳምንቲ ካብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝተመልሱ፣ እቶም ዝተረፉ 6 ከኣ ዝኾነ ናይ ወጻኢ ታሪኽ መገሻ ከምዘይብሎም ተፈሊጡ ኣሎ።

 

እቶም ንወጻኢ ክገሹ መደብ ዝነበሮም ድማ፡ 3 ካብ ኣስመራ፡ ሓንቲ ካብ ፎሮ፡ ሓደ ካብ ባጽዕ፡ ሓደ ካብ ሓጋዝ፡ ሓንቲ ካብ ሓመልማሎ፡ ሓደ ካብ ዓዲ-ገብሩ፡ ሓንቲ ከኣ ካብ ሰገነይቲ’ዮም።

 

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ እቲ ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታላት ዞባታት ጋሽ-ባርካን ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪን ተዓቚቦም ሕክምናዊ ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ 8 ዜጋታት፡ 7 ካብ ጋሽ-ባርካ፡ ሓደ ድማ ካብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ሓውዮም ነናብ ቤቶም ተፋንዮም።

 

 

በዚ መሰረት፡ ኣብ ኤርትራ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 741 በጺሑ’ሎ። 572 ካብ’ዚኦም ብዝተገብረሎም ሕክምናዊ ክንክን ሓውዮም ዝተፋነዉ ክዀኑ ከለዉ፡ 169 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ይርከቡ።

 

 

ሚኒስትሪ ጥዕና

 

17 ታሕሳስ 2020

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More