Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ ዝርከብ መወሸቢ ማእከላትን ክፍልታት ተመላለስቲ ሕሙማትን ሎሚ 23 ታሕሳስ ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 45 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ።

እቶም ዜጋታት፡ 36 ኣብ ክፍልታት ተመላለስቲ ሕሙማት ሆስፒታላት ብዝተገብረ መርመራታት መልከፍቶም ዝተረጋገጸ ክኾኑ ከለዉ፡ 9 ድማ ካብ መወሸቢ ማእከላት ኣስመራ’ዮም።

ካብ’ቶም 36 ከኣ፡ እቶም 35 ነበርቲ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኣስመራ ክኾኑ ከለዉ፡ ሓደ ካብ ከረን ዝመጸ’ዩ።

ኣብ ኤርትራ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 877 ክኸውን እንከሎ፡ 599 ካብኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ ሓደ ብሞት ዝተፈልየ፡ 277 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና

23 ታሕሳስ 2020

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More