Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ኣብ ዞባታት ጋሽ-ባርካን ማእከልን ኣብ ዝርከብ መወሸቢ ማእከላትን ክፍልታት ተመላለስቲ ሕሙማትን ሎሚ 24 ታሕሳስ ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 74 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ።

ካብዚኦም እቶም 48 ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ ኣብ ዝርከብ መወሸቢ ማእከላት ማለት 24 ኣብ ኣዲባራ፡ 14 ኣብ ኣቑርደት፡ 4 ኣብ ኦምሓጀር፡ 3 ኣብ ተሰነይ፡ 2 ኣብ ባረንቱ፡ ሓንቲ ኣብ ጎልጅ ተዓቚቦም ዝጸንሑ፣ እቶም ዝተረፉ 26 ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዞባ ማእከል ኣብ ዝርከብ ክፍልታት ተመላለስቲ ሕሙማት ሆስፒታላት ብዝተገብረ መርመራታት’ዮም መልከፍቶም ተረጋጊጹ ዘሎ።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ ኣብ ሆስፒታል ተዓቚባ ዘድሊ ክንክን ክግበረላ ዝጸንሐት ዜጋ፡ ሓውያ ናብ ቤታ ተፋንያ’ላ።

ኣብ ኤርትራ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 951 ክኸውን እንከሎ፡ 600 ካብኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ ሓደ ብሞት ዝተፈልየ፡ 350 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና

24 ታሕሳስ 2020

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More