Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝርከብ መወሸቢ ማእከላትን ክፍልታት ተመላለስቲ ሕሙማትን ሎሚ 27 ታሕሳስ ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 47 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ እቲ ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታላት ኣስመራን ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪን ተዓቚቦም ሕክምናዊ ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ 23 ዜጋታት፡ ሓውዮም ነናብ ቤቶም ተፋንዮም ኣለዉ።

ካብዚኦም፡ እቶም 22 ኣብ ሆስፒታላት ኣስመራ፡ ሓደ ድማ ኣብ ሆስፒታል ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ናብዮት ክግበረሎም ዝጸንሑ’ዮም። በዚ መሰረት፡ ቊጽሪ ሓውዮም ዝተፋነዉ 623 ክበጽሕ እንከሎ፡ ሓደ ብሞት ተፈልዩ፡ 415 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ይርከቡ።

ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ከኣ፡ ክሳብ ሎሚ 1039 በጺሑ’ሎ።

እዚ ልዕሊ ሓደ ሽሕ በጺሑ ዘሎ ቊጽሪ መልከፍቲ፡ ብመንጽር’ቲ ኣብ ዝሓለፈ 9 ኣዋርሕ ብዘገምታ ክውስኽ ዝጸንሐ ቊጽሪ፡ ዘሰክፍን ዘሻቕልን ስለዝኾነ፡ ቀለቤት ናይ’ቲ ለበዳ ንምግታእ ብመንግስቲ ዝተኣወጁ ቅጥዕታት፡ ብዕቱብነት ክትግበሩ ይግባእ።

ሚኒስትሪ ጥዕና

27 ታሕሳስ 2020

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More