Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ኣብ ዞባታት ደቡብ፡ ጋሽ-ባርካን ማእከልን ኣብ ዝርከብ መወሸቢ ማእከላትን ክፍልታት ተመላለስቲ ሕሙማትን ሎሚ 29 ታሕሳስ ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 181 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ።

እዞም ዜጋታት፡ 117 ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባ ደቡብ ማለት ሰንዓፈ 43፡  ደቀምሓረ 36፡ እንዳገርግስ 19፡ ዓዲ-ዀተዮ 12፡ መንደፈራ 4፡ ሞልቊ 2፡ ዓዲ-ቐይሕ ሓደ፣ 52 ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባ ጋሽ-ባርካ ማለት ኣቑርደት 50፡ ተሰነይ 2፣ ከምኡ’ውን 12 ኣብ ክፍልታት ተመላለስቲ ሕሙማት ዞባ ማእከል ብዝተገብረ መርመራታት’ዮም መልከፍቶም ተረጋጊጹ።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ እቲ ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታላት ዞባታት ደቡብ፡ ዓንሰባን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪን ተዓቚቦም ሕክምናዊ ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ 20 ዜጋታት፡ ሓውዮም ነናብ ቤቶም ተፋንዮም ኣለዉ።

ንሳቶም ድማ፡ 18 ካብ ዞባ ደቡብ፡ ሓደ ካብ ዞባ ዓንሰባ፡ ሓንቲ ድማ ካብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ’ዮም።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 1220 በጺሑ’ሎ። 643 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ ሓደ ብሞት ዝተፈልየ፡ 576 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

 

ሚኒስትሪ ጥዕና

29 ታሕሳስ 2020

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More