Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ኣብ ዞባታት ማእከልን ጋሽ-ባርካን ኣብ ዝርከብ መወሸቢ ማእከላትን ክፍልታት ተመላለስቲ ሕሙማትን፡ ከምኡ’ውን ንወጻኢ ክገሹ መደብ ንዝነበሮም ሎሚ 30 ታሕሳስ ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 32 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ።

ካብ’ዚኦም እቶም 26 ብቻርተር ነፋሪት ንወጻኢ ክገሹ መደብ ዝነበሮም ክኾኑ ከለዉ፡ 24 ካብ ኣስመራ – ዞባ ማእከል፡ ሓደ ካብ ሰንዓፈ፡ ሓደ ድማ ካብ ዓዲ-ቐይሕ – ዞባ ደቡብ’ዮም።

ካብቶም ዝተረፉ 6 ድማ፡ እቶም 3 ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባ ጋሽ-ባርካ፣ 2 ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኣስመራ ኣብ ዝርከብ ክፍልታት ተመላለስቲ ሕሙማት፣ ሓደ ድማ ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባ ማእከል ብዝተገብረ መርመራታት’ዮም መልከፍቶም ተረጋጊጹ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 1252 በጺሑ’ሎ። 643 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ ሓደ ብሞት ዝተፈልየ፡ 608 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና

30 ታሕሳስ 2020

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More