Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

 

ኣብ ዞባታት ማእከል፡ ጋሽ-ባርካን ዓንሰባን ኣብ ዝርከብ መወሸቢ ማእከላትን ክፍልታት ተመላለስቲ ሕሙማትን ሎሚ 31 ታሕሳስ ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 68 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ።

 

ካብ’ዚኦም 41 ኣብ ዞባ ማእከል – 38 ኣብ መወሸቢ ማእከላት፣ 3 ድማ ኣብ ክፍልታት ተመላለስቲ-ሕሙማት ብዝተገብረ መርመራታት’ዮም መልከፍቶም ተረጋጊጹ።

 

ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባ ጋሽ-ባርካ መልከፍቶም ዝተረጋገጸ 26 ከኣ፡  ኣዲባራ 14፣ ኣቑርደት 5፣ ባረንቱ 4፣ ዓሊ-ግድር 2፣ ኦምሓጀር ድማ ሓደ’ዮም። ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ ክፍልታት ተመላለስቲ ሕሙማት ከረን፡ ሓንቲ ዜጋ መልከፍታ ተረጋጊጹ’ሎ።

 

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ 22 ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ 11 ድማ ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ ሆስፒታላት ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ ብጠቕላላ 33 ዜጋታት፡ ሓውዮም ነናብ ቤቶም ክፋነዉ እንከለዉ፡ ብኮሮና ቫይረስ ተለኺፎም ኣብ ሆስፒታላት ኣስመራን ተሰነይን ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ ወዲ 55 ዓመትን ወዲ 50 ዓመትን ክልተ ዜጋታት ዓሪፎም ኣለዉ።

 

 

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 1320 በጺሑ’ሎ። 676 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 3 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 641 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

 

    

ሚኒስትሪ ጥዕና

 

31 ታሕሳስ 2020

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More