Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ኣብ ዞባታት ማእከልን ዓንሰባን ኣብ ዝርከብ መወሸቢ ማእከላትን ክፍልታት ተመላለስቲ ሕሙማትን ሎሚ 4 ጥሪ ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 43 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ።

 

ካብ’ዚኦም 42 ኣብ ዞባ ማእከል – 19 ካብ መወሸቢ ማእከላት፣ 23 ድማ ካብ ክፍልታት ተመላለስቲ ሕሙማት፣ ሓንቲ ድማ ካብ ክፍልታት ተመላለስቲ ሕሙማት ዞባ ዓንሰባ’ዮም።

 

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣብ ሆስፒታላት ዞባ ማእከል ተዓቚቦም ዘድሊ ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ 18 ዜጋታት፡ ሓውዮም ነናብ ቤቶም ተፋንዮም ኣለዉ።

  

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 1363 በጺሑ’ሎ። 694 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 3 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 666 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

 

   

ሚኒስትሪ ጥዕና

 

04 ጥሪ 2021

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More