Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ኣብ ዞባታት ደቡብ፡ ማእከልን ዓንሰባን ኣብ ዝርከብ መወሸቢ ማእከላትን ክፍልታት ተመላለስቲ ሕሙማትን ሎሚ 5 ጥሪ ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 82 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ።

ካብ’ዚኦም፡ እቶም 45 ካብ መወሸቢ ማእከላት ዞባ ደቡብ፡ ማለት 15 ካብ እንዳገርግስ፡ 10 ካብ ሰንዓፈ፡ 7 ካብ ዓዲ-ዃላ፡ 5 ካብ መንደፈራ፡ 4 ካብ ድባርዋ፡ 4 ካብ ደቀምሓረ፣ ሓንቲ ድማ ካብ መወሸቢ ማእከል ዋሊኩ – ዞባ ዓንሰባ’ዮም።

እቶም ዝተረፉ 36 ከኣ፡ ኣብ ክፍልታት ተመላለስቲ ሕሙማት ዞባ ማእከል ብዝተገብረ መርመራታት’ዮም መልከፍቶም ተረጋጊጹ።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ 34 ኣብ ዞባ ደቡብ፣ 12 ድማ ኣብ ዞባ ማእከል – ብጠቕላላ 46 ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዘድሊ ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ ዜጋታት፡ ሓውዮም ነናብ ቤቶም ተፋንዮም ኣለዉ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 1445 በጺሑ’ሎ። 740 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 3 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 702 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና

05 ጥሪ 2021

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More