Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ማእከልን ደቡብን ሎሚ 12 ጥሪ ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 40 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ።

ካብ’ዚኦም፡ 13 ካብ መወሸቢ ማእከላት ኣስመራ – ዞባ ማእከል፡ 7 ካብ መወሸቢ ማእከል ድባርዋ፡ 20 ድማ ካብ መወሸቢ ማእከል መንደፈራ – ብጠቕላላ 27 ካብ ዞባ ደቡብ እዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ 8 ኣብ ዞባ ማእከል፡ 123 ድማ ኣብ ዞባ ደቡብ – ብጠቕላላ 131 ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዘድሊ ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ ዜጋታት፡ ሓውዮም ነናብ ቤቶም ተፋንዮም።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 1596 በጺሑ’ሎ። 934 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 6 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 656 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና

12 ጥሪ 2021

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More