Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና 

ሎሚ 14 ጥሪ ኣብ መወሸቢ ማእከላትን ክፍልታት ተመላለስቲ ሕሙማትን ዞባታት ማእከል፡ ጋሽ-ባርካን ደቡብን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 209 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ።

ካብ’ዚኦም፡ 41 ኣብ ዞባ ማእከል ማለት 36 ኣብ መወሸቢ ማእከላት 5 ድማ ኣብ ክፍልታት ተመላለስቲ ሕሙማት ኣስመራ፣ 32 ኣብ መወሸቢ ማእከል ሻምብቆ – ዞባ ጋሽ-ባርካ፣ 136 ድማ ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባ ደቡብ ማለት 78 ኣብ ሰንዓፈ፡ 14 ኣብ ዑበል፡ 13 ኣብ ማይ-ድማ፡ 12 ኣብ ዓዲ-ቐይሕ፡ 7 ኣብ ማይ-ምነ፡ 5 ኣብ ዓዲ-ዃላ፡ 4 ኣብ እንዳገርግስ፡ 2 ኣብ መንደፈራ፡ ሓንቲ ድማ ኣብ ዓዲ-ዀተዮ ተዓቚቦም ዝጸንሑ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ 78 ኣብ ዞባ ማእከል፡ 2 ድማ ኣብ ዞባ ዓንሰባ – ብጠቕላላ 80 ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዘድሊ ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ ዜጋታት፡ ሓውዮም ነናብ ቤቶም ተፋንዮም።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 1805 በጺሑ’ሎ። 1014 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 6 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 785 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና 

14 ጥሪ 2021

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More