Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ 15 ጥሪ ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ጋሽ-ባርካ፡ ማእከልን ዓንሰባን  ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 72 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ።

ካብ’ዚኦም፡ 30 ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ ማለት 13 ኣብ ኣዲባራ፣ 8 ኣብ ዓሊ-ግድር፣ 6 ኣብ ተሰነይ፣ 2 ኣብ ባረንቱ፣ ሓደ ኣብ ኦምሓጀር፣ 21 ኣብ ኣስመራ – ዞባ ማእከል፣ 21 ድማ ኣብ ከረን – ዞባ ዓንሰባ ተወሺቦም ዝጸንሑ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ 31 ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ 27 ኣብ ዞባ ማእከል፡ ሓንቲ ድማ ኣብ ዞባ ዓንሰባ – ብጠቕላላ 59 ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዘድሊ ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ ዜጋታት፡ ሓውዮም ነናብ ቤቶም ተፋንዮም።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 1877 በጺሑ’ሎ። 1073 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 6 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 798 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

 

 

ሚኒስትሪ ጥዕና

15 ጥሪ 2021

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More