Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ 27 ጥሪ ኣብ መወሸቢ ማእከላትን ክፍልታት ተመላለስቲ ሕሙማትን ዞባታት ደቡብ፡ ዓንሰባን ማእከልን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 115 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ።

ካብ’ዚኦም፡ 110 ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባ ደቡብ – ማለት 55 ኣብ ሰንዓፈ፡ 17 ኣብ ዓዲ-ዃላ፡ 11 ኣብ ማይ-ድማ፡ 11 ኣብ መንደፈራ፡ 9 ኣብ ድባርዋ፡ 2 ኣብ ዓዲ-ቐይሕ፡ 2 ኣብ ዓረዛ፡ 2 ኣብ ጸሮና፡ 1 ኣብ ሞልቊ፣ 4 ኣብ መወሸቢ ማእከላት ከረን – ዞባ ዓንሰባ፣ ከምኡ’ውን ሓደ ኣብ ክፍልታት ተመላለስቲ ሕሙማት ኣስመራ – ዞባ ማእከል ብዝተገብረ መርመራታት’ዮም መልከፍቶም ተረጋጊጹ።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣብ ሆስፒታላት ዞባ ዓንሰባ ዘድሊ ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ 19 ዜጋታት፡ ሓውዮም ነናብ ቤቶም ተፋንዮም።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 2085 በጺሑ’ሎ። 1549 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 7 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 529 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና

27 ጥሪ 2021

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More