Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ብ1ን 2ን ለካቲት ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ማእከልን ደቡብን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 132 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ።

ካብ’ዚኦም፡ 46 ኣብ መወሸቢ ማእከላት ኣስመራ – ዞባ ማእከል፣ 86 ድማ ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባ ደቡብ – ማለት 51 ኣብ መንደፈራ፡ 16 ኣብ ሰንዓፈ፡ 7 ኣብ ዓዲ-ቐይሕ፡ 3 ኣብ ዑበል፡ 3 ኣብ ማይ-ድማ፡ 3 ኣብ ዓዲ-ዃላ፡ 2 ኣብ ጸሮና፡ ሓደ ድማ ኣብ ማይ-ምነ ብዝተገብረ መርመራታት’ዮም መልከፍቶም ተረጋጊጹ።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ 58 ኣብ ዞባ ማእከል፡ 5 ድማ ኣብ ዞባ ደቡብ ብጠቕላላ 63 ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዘድሊ ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ ዜጋታት፡ ሓውዮም ነናብ ቤቶም ተፋንዮም።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 2267 በጺሑ’ሎ። 1657 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 7 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 603 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና 

02 ለካቲት 2021

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More