Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ 5 ለካቲት ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ማእከልን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 17 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ።

ካብ’ዚኦም፡ 11 ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባ ማእከል፣ 6 ከኣ ኣብ መወሸቢ ማእከላት ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ማለት 5 ኣብ ባጽዕ፡ ሓደ ድማ ኣብ ጊንዳዕ ብዝተገብረ መርመራታት’ዮም መልከፍቶም ተረጋጊጹ።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ 35 ኣብ ዞባ ማእከል፡ ሓንቲ ድማ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ብጠቕላላ 36 ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዘድሊ ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ ዜጋታት፡ ሓውዮም ነናብ ቤቶም ተፋንዮም።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 2326 በጺሑ’ሎ። 1719 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 7 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 600 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና

05 ለካቲት 2021

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More