Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ደቡብ፡ ማእከልን ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 75 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ።

ካብ’ዚኦም፡ 55 ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባ ደቡብ – ማለት 21 ኣብ ድባርዋ፡ 11 ኣብ መንደፈራ፡ 10 ኣብ ዓዲ-ዃላ፡ 6 ኣብ ሰንዓፈ፡ 3 ኣብ ዓዲ-ቐይሕ፡ ሓደ ኣብ ደቀምሓረ፡ ሓደ ኣብ እንዳገርግስ፡ ሓደ ኣብ ማይ-ዓይኒ፡ ሓንቲ ድማ ኣብ ዓረዛ እዮም።

ብዘይካ’ዚ፡ 16 ኣብ መወሸቢ ማእከላት ኣስመራ – ዞባ ማእከል፣ 4 ድማ ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዓሰብ – ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ እዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ 60 ኣብ ዞባ ደቡብ፡ 2 ድማ ኣብ ዞባ ማእከል ብጠቕላላ 62 ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ ዜጋታት፡ ሓውዮም ነናብ ቤቶም ተፋንዮም።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 2401 በጺሑ’ሎ። 1781 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 7 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 613 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

 

ሚኒስትሪ ጥዕና

 09 ለካቲት 2021

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More