Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ 15 ለካቲት ኣብ መወሸቢ ማእከላትን ክፍልታት ተመላለስቲ ሕሙማትን ዞባታት ደቡብ፡ ማእከል፡ ዓንሰባን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 137 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ።

ካብ’ዚኦም፡ 98 ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባ ደቡብ ማለት – 38 ኣብ መንደፈራ፡ 31 ኣብ ዓዲ-ዃላ፡ 10 ኣብ ማይ-ምነ፡ 7 ኣብ ማይ-ዓይኒ፡ 7 ኣብ ሰንዓፈ፡ 3 ኣብ እንዳገርግስ፡ 2 ድማ ኣብ ድባርዋ ተዓቚቦም ዝጸንሑ’ዮም።

እቶም ዝተረፉ፡ 29 ኣብ ኣስመራ – ዞባ ማእከል ማለት 16 ካብ መወሸቢ ማእከላት፡ 13 ድማ ካብ ክፍልታት ተመላለስቲ ሕሙማት፣ 9 ካብ መወሸቢ ማእከላት ከረን – ዞባ ዓንሰባ፣ ከምኡ’ውን ሓደ ካብ መወሸቢ ማእከል ባጽዕ – ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ እዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 78 ኣብ ዞባ ደቡብ፡ 3 ኣብ ዞባ ማእከል፡ 5 ኣብ ዞባ ዓንሰባ – ብጠቕላላ 86 ዜጋታት፡ ሓውዮም ነናብ ቤቶም ተፋንዮም።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 2566 በጺሑ’ሎ። 1914 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 7 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 645 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና

15 ለካቲት 2021

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More