Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ 18 ለካቲት ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ጋሽ-ባርካ፡ ማእከል፡ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪን ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 48 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ።

ካብ’ዚኦም፡ 39 ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ – ማለት 17 ኣብ ኣዲባራ፡ 6 ኣብ ኣቑርደት፡ 5 ኣብ ባረንቱ፡ 4 ኣብ ዓሊ-ግድር፡ 4 ኣብ ኦምሓጀር፡ 2 ኣብ ጎልጅ፡ ሓደ ድማ ኣብ ተሰነይ ተወሺቦም ዝጸንሑ’ዮም።

እቶም ዝተረፉ፡ 3 ካብ መወሸቢ ማእከል ኣስመራ – ዞባ ማእከል፣ 5 ካብ መወሸቢ ማእከላት ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ – 3 ካብ ጊንዳዕ፡ 2 ከኣ ካብ ናቕፋ፣ ከምኡ’ውን ሓደ ካብ መወሸቢ ማእከል ዓሰብ – ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 38 ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ 33 ኣብ ዞባ ማእከል፡ 6 ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ – ብጠቕላላ 77 ዜጋታት፡ ሓውዮም ነናብ ቤቶም ተፋንዮም።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 2675 በጺሑ’ሎ። 2050 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 7 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 618 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

 

ሚኒስትሪ ጥዕና

 18 ለካቲት 2021

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More