Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ 24 ለካቲት ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ማእከል፡ ጋሽ-ባርካን ደቡብን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 16 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ።

 

ካብ’ዚኦም፡ 13 ኣብ ኣስመራ – ዞባ ማእከል፣ 2 ኣብ ኦምሓጀር – ዞባ ጋሽ-ባርካ፣ ሓደ ድማ ኣብ ዓዲ-ቐይሕ – ዞባ ደቡብ ተወሺቦም ዝጸንሑ’ዮም።

 

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ 9 ኣብ ዞባ ማእከል 5 ኣብ ዞባ ዓንሰባ – ብጠቕላላ 14 ዜጋታት፡ ሓውዮም ነናብ ቤቶም ተፋንዮም።

 

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 2789 በጺሑ’ሎ። 2173 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 7 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 609 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

 

 

ሚኒስትሪ ጥዕና

 

24 ለካቲት 2021

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More