Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ 1 መጋቢት ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ጋሽ-ባርካ፡ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ማእከልን ደቡብን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 19 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ።

ካብ’ዚኦም፡ 11 ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ – ማለት 6 ኣብ ኣዲባራ፡ 4 ኣብ ዓሊ-ግድር፡ ሓደ ድማ ኣብ ኦምሓጀር ተወሺቦም ዝጸንሑ’ዮም።

እቶም ዝተረፉ፡ 4 ካብ መወሸቢ ማእከል ኪሎማ – ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ 3 ካብ መወሸቢ ማእከላት ኣስመራ – ዞባ ማእከል፡ ሓንቲ ድማ ካብ መወሸቢ ማእከል ዓዲ-ቐይሕ – ዞባ ደቡብ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣብ ሆስፒታላት ዞባ ማእከል ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ 8 ዜጋታት፡ ሓውዮም ነናብ ቤቶም ተፋንዮም።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 2866 በጺሑ’ሎ። 2261 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 7 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 598 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና

1 መጋቢት 2021

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More