Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ 3 መጋቢት ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ደቡብ፡ ጋሽ-ባርካን ማእከልን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 8 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ።

ካብ’ዚኦም፡ 4 ኣብ ዓዲ-ቐይሕ – ዞባ ደቡብ፣ 3 ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ – ማለት 2 ኣብ ኦምሓጀር፡ ሓደ ድማ ኣብ ባረንቱ፣ ከምኡ’ውን ሓደ ኣብ ኣስመራ – ዞባ ማእከል ተወሺቦም ዝጸንሑ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 31 ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ 6 ኣብ ዞባ ዓንሰባ፡ 3 ድማ ኣብ ዞባ ማእከል – ብጠቕላላ 40 ዜጋታት፡ ሓውዮም ነናብ ቤቶም ተፋንዮም።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 2892 በጺሑ’ሎ። 2384 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 7 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 501 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና

3 መጋቢት 2021

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More