Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ደቡብ፡ ማእከል፡ ጋሽ-ባርካን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 44 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ።

ካብ’ዚኦም፡ 36 ኣብ ዞባ ደቡብ – ማለት፡ 10 ኣብ ሰንዓፈ፡ 8 ኣብ መንደፈራ፡ 6 ኣብ ማይ-ምነ፡ 6 ኣብ ዓዲ-ዃላ፡ 3 ኣብ ድባርዋ፡ 3 ድማ ኣብ ዓዲ-ቐይሕ ተወሺቦም ዝጸንሑ’ዮም።

እቶም ዝተረፉ፡ 4 ካብ መወሸቢ ማእከል ኣስመራ – ዞባ ማእከል፡ 3 ካብ መወሸቢ ማእከል ኣዲባራ – ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ ሓደ ድማ ካብ መወሸቢ ማእከል ባጽዕ – ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 90 ኣብ ዞባ ደቡብ፡ 12 ድማ ኣብ ዞባ ማእከል – ብጠቕላላ 102 ዜጋታት፡ ሓውዮም ነናብ ቤቶም ተፋንዮም።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 2988 በጺሑ’ሎ። 2538 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 7 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 443 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና 

10 መጋቢት 2021

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More