Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ 11 መጋቢት ኣብ መወሸቢ ማእከላትን ክፍልታት ተመላለስቲ ሕሙማትን ዞባታት ጋሽ-ባርካን ማእከልን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 21 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ።

ካብ’ዚኦም፡ 13 ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባ ጋሽ-ባርካ – ማለት፡ 5 ኣብ ኦምሓጀር፡ 4 ኣብ ኣዲባራ፡ 2 ኣብ ኣቑርደት፡ ሓደ ኣብ ጎልጅ፡ ሓደ ድማ ኣብ ዓሊ-ግድር ተወሺቦም ዝጸንሑ’ዮም።

እቶም ዝተረፉ 8 ድማ፡ ኣብ ክፍልታት ተመላለስቲ ሕሙማት ኣስመራ – ዞባ ማእከል ብዝተገብረ መርመራታት’ዮም መልከፍቶም ተረጋጊጹ።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 53 ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ ሓደ ድማ ኣብ ዞባ ዓንሰባ – ብጠቕላላ 54 ዜጋታት፡ ሓውዮም ነናብ ቤቶም ተፋንዮም።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 3009 በጺሑ’ሎ። 2592 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 7 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 410 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና 

11 መጋቢት 2021

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More