Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ 18 መጋቢት ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ጋሽ-ባርካን ማእከልን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 17 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ።

ካብ’ዚኦም፡ 16 ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ – ማለት 9 ኣብ ኣዲባራ፡ 3 ኣብ ኣቑርደት፡ 2 ኣብ ሻምብቆ፡ ሓደ ኣብ ዓሊ-ግድር፡ ሓደ ድማ ኣብ ኦምሓጀር፣ ከምኡ’ውን ሓደ ኣብ ኣስመራ – ዞባ ማእከል ተወሺቦም ዝጸንሑ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 47 ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ 16 ከኣ ኣብ ዞባ ማእከል – ብጠቕላላ 63 ዜጋታት፡ ሓውዮም ነናብ ቤቶም ተፋንዮም።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 3095 በጺሑ’ሎ። 2833 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 7 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 255 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና 

18 መጋቢት 2021

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More