Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ደቡብ፡ ጋሽ-ባርካን ማእከልን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 45 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ።

ካብ’ዚኦም፡ 34 ኣብ ዞባ ደቡብ – ማለት 14 ኣብ ዓዲ-ዃላ፡ 5 ኣብ ሰንዓፈ፡ 5 ኣብ መንደፈራ፡ 3 ኣብ ዓዲ-ቐይሕ፡ 3 ኣብ ደቀምሓረ፡ 2 ኣብ ማይ-ምነ፡ 2 ድማ ኣብ ድባርዋ ተወሺቦም ዝጸንሑ’ዮም።

እቶም ዝተረፉ ድማ፡ 9 ካብ መወሸቢ ማእከል ኣዲባራ – ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ ከምኡ’ውን 2 ካብ መወሸቢ ማእከል ኣስመራ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 40 ኣብ ዞባ ደቡብ፡ 18 ከኣ ኣብ ዞባ ማእከል – ብጠቕላላ 58 ዜጋታት ሓውዮም ክፋነዉ ከለዉ፡ ጓል 61 ዓመት ዜጋ ድማ ኣብ ኣስመራ ብሞት ተፈልያ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 3163 በጺሑ’ሎ። 2923 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 8 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 232 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና

23 መጋቢት 2021

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More