Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ 24 መጋቢት ኣብ መወሸቢ ማእከላትን ክፍልታት ተመላለስቲ ሕሙማትን ዞባታት ጋሽ-ባርካ፡ ማእከል፡ ዓንሰባ፡ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪን ደቡብን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 20 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ።

ካብ’ዚኦም፡ 7 ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ – ማለት 3 ኣብ ዒሊ ግድር፡ 2 ኣብ ኣዲባራ፡ ሓደ ኣብ ግርማይካ፡ ሓደ ድማ ኣብ ኦምሓጀር ተወሺቦም ዝጸንሑ’ዮም።

እቶም ዝተረፉ ድማ፡ 6 ካብ ኣስመራ – ማለት 3 ካብ መወሸቢ ማእከላት 3 ድማ ካብ ክፍልታት ተመላለስቲ ሕሙማት፣ 3 ካብ መወሸቢ ማእከል ከረን – ዞባ ዓንሰባ፣ 3 ካብ መወሸቢ ማእከላት ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ – ማለት 2 ካብ ቃሩራ፡ ሓደ ድማ ካብ ጊንዳዕ፣ ከምኡ’ውን ሓደ ካብ መወሸቢ ማእከል መንደፈራ – ዞባ ደቡብ እዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 21 ኣብ ዞባ ማእከል፡ 18 ከኣ ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ – ብጠቕላላ 39 ዜጋታት ሓውዮም ተፋንዮም።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 3183 በጺሑ’ሎ። 2962 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 8 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 213 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና

24 መጋቢት 2021

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More