Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ጋሽ-ባርካ፡ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ማእከልን ደቡብን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 43 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ካብ’ዚኦም፡ 18 ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ – ማለት 11 ኣብ ኣዲባራ፡ 6 ኣብ ኦምሓጀር፡ ሓደ ድማ ኣብ ዓሊ-ግድር ተወሺቦም ዝጸንሑ’ዮም።

እቶም ዝተረፉ፡ 17 ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ – ማለት 10 ካብ ጊብዶ፡ 6 ካብ ራሓይታ፡ ሓንቲ ካብ ዓሰብ፣ ከምኡ’ውን 5 ካብ ኣስመራ፡ 3 ድማ ካብ መንደፈራ – ዞባ ደቡብ እዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣብ ሆስፒታላት ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 18 ኣብ ዞባ ማእከል፡ 5 ድማ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ – ብጠቕላላ 23 ዜጋታት፡ ሓውዮም ተፋንዮም ኣለዉ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 3251 በጺሑ’ሎ። 2993 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 9 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 249 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና 

29 መጋቢት 2021

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More