Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ 30 መጋቢት ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ደቡብ፡ ዓንሰባ፡ ጋሽ-ባርካን ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 28 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ካብ’ዚኦም፡ 21 ኣብ ዞባ ደቡብ – ማለት 9 ኣብ ሰንዓፈ፡ 7 ኣብ ዓዲ-ዃላ፡ 3 ኣብ መንደፈራ፡ ሓደ ኣብ ጸሮና፡ ሓደ ድማ ኣብ ድባርዋ ተወሺቦም ዝጸንሑ’ዮም።

እቶም ዝተረፉ፡ 3 ካብ ከረን – ዞባ ዓንሰባ፣ 2 ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ – ማለት ሓደ ካብ ባረንቱ፡ ሓንቲ ካብ ኣዲባራ፣ ከምኡ’ውን 2 ካብ ዓሰብ – ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣብ ሆስፒታላት ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 30 ኣብ ዞባ ደቡብ፡ 6 ድማ ኣብ ዞባ ማእከል – ብጠቕላላ 36 ዜጋታት፡ ሓውዮም ተፋንዮም ኣለዉ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 3279 በጺሑ’ሎ። 3029 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 9 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 241 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና

30 መጋቢት 2021

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More