Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ 2 ሚያዝያ ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ማእከል፡ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ጋሽ-ባርካን ደቡብን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 26 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ካብ’ዚኦም፡ 11 ኣብ ኣስመራ፡ 6 ኣብ ባጽዕ – ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ 6 ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ – ማለት 4 ኣብ ኣዲባራ፡ ሓደ ኣብ ዓሊ-ግድር፡ ሓደ ድማ ኣብ ኦምሓጀር፡ ከምኡ’ውን 3 ኣብ ዓዲ-ዃላ – ዞባ ደቡብ ተወሺቦም ዝጸንሑ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣብ ሆስፒታላት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ 9 ዜጋታት፡ ሓውዮም ተፋንዮም ኣለዉ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 3334 በጺሑ’ሎ። 3058 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 10 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 266 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና

2 ሚያዝያ 2021

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More