Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ 12 ሚያዝያ ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ጋሽ-ባርካ፡ ደቡብን ማእከልን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 19 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ።

ካብ’ዚኦም፡ 14 ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ – ማለት 13 ኣብ ኣዲባራ፡ ሓደ ድማ ኣብ ኣቑርደት ተወሺቦም ዝጸንሑ’ዮም።

ዝተረፉ፡ 4 ካብ መወሸቢ ማእከል መንደፈራ – ዞባ ደቡብ፡ ሓደ ከኣ ካብ መወሸቢ ማእከል ኣስመራ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣብ ሆስፒታላት ዞባ ደቡብ ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ 30 ዜጋታት፡ ሓውዮም ተፋንዮም ኣለዉ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 3466 በጺሑ’ሎ። 3196 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 10 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 260 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና

12 ሚያዝያ 2021

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More