Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ጋሽ-ባርካ፡ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ደቡብ፡ ማእከልን ዓንሰባን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 46 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ካብዚኣቶም፡ 18 ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ – ማለት 6 ኣብ ጎልጅ፡ 5 ኣብ ኣዲባራ፡ 4 ኣብ ዓሊ-ግድር፡ 3 ድማ ኣብ መንሱራ ተወሺቦም ዝጸንሑ’ዮም።

ዝተረፉ፡ 17 ካብ ዓሰብ – ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፣ 7 ካብ ባጽዕ – ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፣ 2 ካብ ዞባ ደቡብ – ሓንቲ ካብ ሰንዓፈ፡ ሓደ ካብ ዓዲ-ዃላ፣ ከምኡ’ውን ሓንቲ ካብ ኣስመራ፣ ሓደ ድማ ካብ ከረን – ዞባ ዓንሰባ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣብ ሆስፒታላት ዞባታት ደቡብ፡ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪን ማእከልን ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ 46 ዜጋታት፡ ሓውዮም ተፋንዮም ኣለዉ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 3537 በጺሑ’ሎ። 3334 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 10 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 193 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና 

19 ሚያዝያ 2021

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More