Business is booming.

መግለጺ ሃገራዊ ኮንፈደረሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ (ሃኮሰኤ) ብኣጋጣሚ ባሕቲ ግንቦት ኣህጉራዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት 2021

ዕዮ፡ ንሓምላይ ልምዓት!

ኣህጉራዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት 2021 ብደረጃ ኣህጉር ንመበል 131፡ ኣብ ሃገርና ኸኣ ንመበል 30 ግዜኡ ‘ዕዮ፡ ንሓምላይ ልምዓት!’ ብዝብል ቴማ ይዝከር ኣሎ። በዚ ኣጋጣሚ፡ ንህዝቢ ኤርትራን ሓይልታት ምክልኻሉን ብፍላይ ከኣ ንኤርትራውያን ሰራሕተኛታት እንቋዕ ኣብዚ ኣብቅዓና ንብል።

ናይ ሎሚ ዓመት ኣህጉራዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት፡ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2019 ዝተኸስተ ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ክሳዕ’ዚ እዋን’ዚ በዳሂ ኰይኑ ይሓልፍ ኣብ ዘሎዎሉ እዋን’ዩ ዝዝከር ዘሎ። እዚ ብድሆ’ዚ፡ ዓለማዊ መልክዕ ዝሓዘ ከም ምዃኑ መጠን ብንቕሓትን ኣተኵሮን ምርኣዩን ተበግሶ ምውሳድን እንተ ዘይኰይኑ ከተምልጠሉ’ውን ዝከኣል ኣይኰነን።

ኣብዚ ሰዓት’ዚ፡ ብደረጃ ዓለም ልዕሊ 500 ሚልዮን ዝኣኽሉ ሰራሕተኛታት ካብ ስራሕ ደው ክብሉ ኸለዉ፡ 1.6 ቢልዮን ኣብ ዘይወግዓዊ ጽላተ-ቝጠባ ዝተዋፈሩ ሰራሕተኛታት ከኣ ኣብ ከቢድ ናይ ናብራ ብድሆ ይርከቡ።

ኣብ ሃገርና’ውን እቲ ለብዒን ንእኡ ንምክልኻል ዝተወስደ ምድራት ምንቅስቓስን ዕጽዋን ኣብ ትካላትን ሰራሕተኛታትን ቍጠባውን ማሕበራውን ጸቕጢ ፈጢሩ’ዩ። ኤርትራውያን ሰራሕተኛታት ነቲ ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ምክልኻል ኮቪድ-19ን ሚኒስትሪ ጥዕናን ዝወጽአ መምርሒ ኣብ ምኽታል ጥራይ ዘይኰነ ኣብ ምብዳሁ ዝገበርዎ ኵለንትናዊ ኣስተዋጽኦ ቀሊል ኣይነበረን። በዚ ኣጋጣሚ፡ ሃኮሰኤ፡ ስለቲ ዘርኣይዎ ታሪኻዊ ሓላፍነት ከመስግን ይደሊ።

ብቐደሙ’ውን ኤርትራውያን ሰራሕተኛታት ሃገሮም ክትብዳህ ከላ ኢዶም ኣጣሚሮም ዝርእዩ ኣይኰኑን። ቃልሲ ሰውራ ኤርትራ ኣብ መፈጸምታኡ ኣብ ምብጻሕ ሰራሕተኛታት መሪሕ ተራ ብምጽዋት ግቡእ ቦታኦም ክሕዙ ክኢሎም’ዮም። ኣብዚ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ከኣ ልምዓታዊ መደባት ኣብ ምዕዋትን ናጽነት ሃገሮም ኣብ ምዕቃብን ተወፍዮምን ተበጅዮምን። እዚ መትከላዊ ኣካይዳ’ዚ፡ ኣብ ዕዮን ዓያይነትን፡ ምፍራይን ምዕባይ ኣፍራይነትን ክንጸባረቕን ኣብ ቍጠባ ሃገር ኣበርክቶ ክገብርን ኵልና ብንቕሓት ክንዓየሉ ኸኣ ምዝኽኻር ዘድልዮ ኣይኰነን።

ሃኮሰኤ፡ ኣብቲ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ሞያ ዝሓትት ልምዓታዊ መደባት ምቝሉል ተራኡ ምእንቲ ክጻወት ሞያዊ ዓቕሚ ሰራሕተኛታት ኣብ ምብራኽ ይሰርሕ ኣሎ። ኣብ ድሕነትን ጥዕናን ዜጋታት ከኣ ብፍላይ ምስ ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ- 19 ብዝተኣሳሰር ስልጠናታት ይህብን ተግባራውነት ኣብ ምልባሱ ይጽዕትን ኣሎ።

ባሕቲ ግንቦት ኣህጉራዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት 2021፡ ብደረጃ ሃገር ሰፊሕ ቍጽሪ ተሳታፍነት ሰራሕተኛታት ዝተራእየሉ፡ ኣብ ቦታ ስራሕን ኣብ ከባቢ ማይ ሑጻን ቅናታዊ ዛላ ብምድላው፡ ደም ብምልጋስን ኣብ ቀጽሪ ሆስፒታል ኦሮታ ናይ ጽሬት ወፍሪ ብምክያድን ተዘኪሩ ሓሊፉ ኣሎ። እዚ ቕዱስ ተበግሶ ሰራሕተኛታት’ዚ፡ ኣብ ካልኦት ዞባታት ሃገርና’ውን ተኻይዱ ኣሎ። በዚ ኣጋጣሚ፡ ሃኮሰኤ ንዅሎም ኣብዚ ዕዉት መደባት ልምዓት ዝተሳተፉ ሰራሕተኛታትን ኣካየድቲ ትካላትን ምስጋናኡ እናገለጸ፡ ነቲ ናይ ሎሚ ዓመት ቴማ ‘ዕዮ፡ ንሓምላይ ልምዓት!’ ዝያዳ ክንሰርሓሉን ከነጕልሖን ይጽውዕ።

ዕድመ ንባሕቲ ግንቦት ኣህጉራዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት!
ዘልኣለማዊ ዝኽሪ ንሰማእታትና!
ዓወት ንሓፋሽ!

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More