Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ 4 ግንቦት ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ጋሽ-ባርካን ማእከልን  ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 8 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ንሳቶም ድማ፡ 5 ኣብ ኦምሓጀር፡ ሓደ ኣብ ዓሊግድር – ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ ክልተ ድማ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝርከብ መወሸቢ ማእከላት ተዓቚቦም ዝጸንሑ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣብ ዞባ ዓንሰባ 3፡ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ 4፡ ብጠቕላላ 7 ዜጋታት ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ ሓውዮም ተፋንዮም ኣለዉ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 3681 በጺሑ’ሎ። 3503 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 12 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 166 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና

04 ግንቦት 2021

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More