Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ 5 ግንቦት ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ጋሽ-ባርካ፡ ማእከልን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 26 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ንሳቶም ድማ፡ 18 ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ – 9 ኣብ ዓሊግድር፡ 7 ኣብ ኣዲባራ፡ 2 ኣብ ግርማይካ፡ 6 ኣብ ዞባ ማእከል ኣስመራ፡ 2 ድማ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ባጽዕ፡ ኣብ ዝርከብ መወሸቢ ማእከላት ተዓቚቦም ዝጸንሑ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ 26 ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ 6 ኣብ ዞባ ማእከል፡ 3 ድማ ኣብ ዞባ ደቡብ፡ ብጠቕላላ 35 ኣብ ሆስፒታል ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ ሓውዮም ተፋንዮም ኣለዉ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 3707 በጺሑ’ሎ። 3538 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 12 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 157 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና

5 ግንቦት 2021

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More