Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ 6 ግንቦት ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ማእከል፡ ሰሜናዊን ደቡባዊ ቀይሕ ባሕርን፡ ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 27 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ንሳቶም፡ 17 ኣብ መወሸቢ ማእከል ኣስመራ፡ 9 ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ማለት  8 ኣብ መወሸቢ ማእከል ዓሰብ፡ 1 ኣብ መወሸቢ ማእከል ረሓይታ፡ 1 ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ መወሸቢ ማእከል ባጽዕ፡ ተዓቚቦም ዝጸንሑ’ዮም።

እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ 12 ኣብ ዞባ ማእከል፡ 52 ድማ  ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ብጠቕላላ 64 ኣብ ሆስፒታል ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ ሓውዮም ተፋንዮም ኣለዉ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 3734 በጺሑ’ሎ። 3602 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 12 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 120 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና 

6 ግንቦት 2021

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More