Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

 

ሎሚ 17 ግንቦት ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ጋሽ-ባርካ፡ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ማእከልን ደቡብን ብዝተገብረ ናይ ላባራቶሪ መርመራታት፡ 24 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

 

ንሳቶም ድማ፡ 11 ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ – ማለት 6 ኣብ ኡምሓጀር፡ 3 ኣብ ባረንቱ፡ ሓደ ኣብ ተሰነይ፡ ሓደ ድማ ኣብ ኣዲባራ፣ 6 ኣብ ዓሰብ – ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፣ 5 ኣብ ኣስመራ – ዞባ ማእከል፣ ከምኡ’ውን 2 ኣብ ሰንዓፈ – ዞባ ደቡብ ተወሺቦም ዝጸንሑ’ዮም።

 

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 14 ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ 8 ድማ ኣብ ዞባ ማእከል፡ ብጠቕላላ 22 ዜጋታት ሓውዮም ክፋነዉ እንከለዉ፡ ወዲ 99 ዓመት ካብ ዞባ ማእከልን ወዲ 78 ዓመት ካብ ዞባ ዓንሰባን – ብድምር 2 ዜጋታት ብሞት ተፈልዮም ኣለዉ።

 

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 3,868 በጺሑ’ሎ። 3,676 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 14 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 178 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

 

 

ሚኒስትሪ ጥዕና

 

17 ግንቦት 2021

 

                                                                                                                                               

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More