Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ 18 ግንቦት ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ማእከልን ጋሽ-ባርካን ብዝተገብረ ናይ ላባራቶሪ መርመራታት፡ 11 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ንሳቶም ድማ፡ 5 ኣብ ገልዓሎ – ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ 5 ኣብ ኣስመራ – ዞባ ማእከል፡ ሓደ ድማ ኣብ ተሰነይ – ዞባ ጋሽ-ባርካ ተወሺቦም ዝጸንሑ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 22 ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ ሓደ ኣብ ዞባ ማእከል፡ ሓደ ድማ ኣብ ዞባ ደቡብ፡ ብጠቕላላ 24 ዜጋታት ሓውዮም ተፋንዮም ኣለዉ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 3,879 በጺሑ’ሎ። 3,700 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 14 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 165 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና

18 ግንቦት 2021

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More