Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ 26 ግንቦት ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ማእከል፡ ጋሽ-ባርካ፡ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪን ደቡብን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 40 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ንሳቶም ድማ፡ 24 ኣብ ኣስመራ – ዞባ ማእከል፣ 13 ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ – ማለት ሓደ ኣብ ዓሊ-ግድር፡ 2 ኣብ ኣዲባራ፡ ሓደ ኣብ ባረንቱ፡ 5 ኣብ ጎልጅ፡ ሓደ ኣብ ኦምሓጀር፡ 2 ኣብ ኣቑርደት፡ ሓደ ኣብ ፎርቶ-ሳዋ፣ ከምኡ’ውን 2 ኣብ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ሓደ ድማ ኣብ ዓረዛ – ዞባ ደቡብ ተወሺቦም ዝጸንሑ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 19 ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ 4 ድማ ኣብ ዞባ ማእከል፡ ብጠቕላላ 23 ዜጋታት፡ ሓውዮም ተፋንዮም ኣለዉ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 3,988 በጺሑ’ሎ። 3,772 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 14 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 202 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና

 26 ግንቦት 2021

 

 

 

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More