Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ 31 ግንቦት ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ማእከል፡ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ደቡብን ዓንሰባን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 33 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ንሳቶም ድማ፡ 27 ኣብ ኣስመራ – ዞባ ማእከል፣ 3 ኣብ ዓሰብ – ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፣ 2 ኣብ ሰንዓፈ – ዞባ ደቡብ፣ ሓደ ድማ ኣብ ከረን – ዞባ ዓንሰባ ተወሺቦም ዝጸንሑ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 16 ኣብ ዞባ ማእከል፡ 15 ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ 10 ድማ ኣብ ዞባ ደቡብ፡ ብጠቕላላ 41 ዜጋታት ሓውዮም ተፋንዮም ኣለዉ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 4094 በጺሑ’ሎ። 3,853 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 14 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 227 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና

31 ግንቦት 2021

 

 

 

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More