Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ 4 ሰነ ኣብ መወሸቢ ማእከላትን መመርመሪ ክፍልታትን ዞባታት ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪን ማእከልን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 245 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

እዞም ኣብ መወሸቢ ማእከላትን መመርመሪ ክፍልታትን ብዝተገብረ መርመራታት መልከፍቶም ዝተረጋገጸ ዜጋታት፡ 150 ካብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ 95 ድማ ካብ ዞባ ማእከል’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣብ ሆስፒታላት ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 25 ኣብ ዞባ ማእከል፡ 9 ድማ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ብጠቕላላ 34 ዜጋታት ሓውዮም ተፋንዮም ኣለዉ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 4427 በጺሑ’ሎ። 3,894 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 14 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 519 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና 

04 ሰነ 2021

 

 

 

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More