Business is booming.

መምርሒ ሚኒስትሪ ጥዕና

 

ለበዳ ‘ኮቪድ-19’ ንምግታእ፡ ተሪርን ሰፊሕን ናይ ምክልኻል ስጒምቲ ብኣጋኡን ንእተናውሔ እዋንን ሳላ ዝተወስደ፡ ኣብ ሃገርና ክሳብ ሕጂ ዝርግሐ ናይ’ቲ ቫይረስ፡ ብኹሉ ዓለማዊ ይኹን ዞባዊ መዔቀኒታት፡ ኣዝዩ ትሑት ክኽወን፡ ህዝብና ካብ መቐዘፍቲ ክድሕን፡ ኣብ ኣገልግሎት ሕክምና ዝፍጠር ጸቕጢ ድማ ክፋዀስ ተኻኢሉ እዩ።

ኣብ ተሞኩሮ ዝተፈላለየ ሃገራት ከምእተራእየ እውን፡ እተን ቀዲመን ተሪር ስጉምትታት ዝወሰዳ ሃገራት፡ ነቲ ለበዳ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ክዓግትኦ ክኢለን እየን። እንተኾነ ኣብዚ’ውን፡ በቲ ቀዳማይ ውጽኢት ብመጠኑ ተዛንየን፡ ናይ ምፍዃስ ስጉሚትታት ኣብ ዝወሰዳሉ እዋን፡ ጸኒዖም ዝጸንሑ ናይ ምክላኻል ቅጥዕታት ኣዝዮም ኣብ እተበረዙሉ ኩነታት፡ ቅልጡፍን ሰፊሕን ዝርግሔ’ቲ ለበዳ ኣጋጢሙ እዩ። ብፍላይ ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ኤስያን – ከም ናይ ቬትናምን ህንዲን ተመክሮታት ነዚ ሓቂ’ዚ ዘጉልሕ’ዩ። 

ኣብ ሃገርና እውን ምስ ምፍኳስን ምልዓልን ኣብ ግብሪ ውዒሉ ዝጸንሐ መምርሒታት፡ ዜጋታትን ትካላትን መምርሒታት ምክልኻል ኮሮና ሸለል ክብልዎን ክጥሕስዎን ስለዝተራእዩ፡ ዘሰክፍ ኩነታት ይፍጠር ከምዘሎ፡ ዕለታዊ ብማዕከናት ዜና ዝቐርብ ዘሎ ጸብጻባት የመልክት ኣሎ።

ንምብዛሕ መልከፍቲ ጠንቂ ካብ ዝኾኑ ምኽንያታት ሓደን ቀንዲን፡ ጻዕቂ ምትእኽኻብ ናይ ሰባት ኣብ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ ኣጋጣሚታት እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሳምንቲ፡ ኣብ መርዓ፡ ቀብሪ፡ ሓዘንን ካልኦት ማሕበራዊ ኣጋጣሚታት (ጥምቀት፡ ጸበል ውዘተ)፡ ዝርኤ ዘሎ ካብ ቀይዲ ዝወጸ፡ ጻዕቂ ዝበዝሖን፡ ንዳርጋ ኩሉ ቅጥዕታት መከላኸሊ ዝጥሕስን ኣገባባት ኣዝዩ ዘተሓሳስብን፡ ሓደገኛን እዩ። ካብ መጀመርታኡ’ውን፡ እተወስዱ ናይ ምፍኻስ ስጉምትታት፡ ነዚ ክፋል’ዚ ከም ዘይምልከቱን፡ ኣብ ዝፍጸሙሉ እዋን ድማ ብቅርጥዉ ቁጽሪ ተሳተፍትን፡ ሙሉእ ትግባሬ ሕጋጋት ምክልኻልን ክኾኑ ከም ዘለዎም ተሓቢሩ ኔሩ እዩ። እዚ ስለዘይተተገበረ፡ ካብ ሎሚ ጀሚሩ፡

* ኩሎም ንእዋኑ ክውንዘፉ ዘይክእሉ ማሕበራዊ ኣጋጣሚታት ብኣዝዩ ውሑድ ቁጽሪ፡ ማለት ኣብ መርዓን ቀብርን ዝበዝሔ ቁጽሪ ብሱታፌ ናይ 40 ሰባት ይካየዱ። ዳስ ምስራሕ ኰነ ኣዳራሻት ምጥቃም/ምክራይ ክልኩል እዩ። ካልኦት ማሕበራዊ ጽንብላት ብሓፈሻኡ ክውንዘፉ፣ እዚ ኣብ ዘይኮነሉ እዋን ድማ ካብ 10 ብዘይበዝሑ ተሳተፍቲ ክካየዱ የድሊ። ኣብ ኣብያተ-እምነት ዝግበር ስነ-ስርዓት’ውን፡ ብቕርጡው ተሳትፎን ነቲ ናይ ምክልኻል ቅጥዕታት ብምልኣት ብዘተግብር ኣገባብ ክፍጸም ይግባእ።

 

* ግድን ኣድላዪ እንተዘይኮይኑ፡ ኣኼባታት ኣካላት መንግስትን ካልኦትን ፍቑድ ኣይኮነን። ኣብ ኩለን መንግስታዊን ህዝባዊን ትካላት ግድን ክካየድ ዘለዎ ርክባትን ኣኼባታትን እንተሎ፡ ብኣዝዩ ቅርጥው ተሳትፎ፡ ኣካላዊ ምርሕሓቕን ጽሬትን ብዘማልእ ኣገባብ ክኸውን ይግባእ።

 

* ኣብ ኩሉ ንጥፈታት፡ ኣብ ከተማታት ይኹን ገጠራት፡ ማስክ ምጥቃም ግዴታ’ዩ። ኣካላዊ ምርሕሓቕ፣ ከምኡ’ውን ጽሬት ኣእዳውን ምምካን ኣቚሑን ድማ ብጥብቂ ክዝውተር ይግባእ፣

 

* ኣብ ወሃብቲ ኣገልግሎት ትካላት ከም ባንክታት፡ ትካላት ጥዕና፡ ናይ ንግዲ ትካላትን ማእከላትን፣ ካፌታት፡ ኣብያተ-መግብን መስተን፡ መዘናግዒ ማእከላት. . . ኣካላዊ ርሕቀት ምሕላውን መነጻጽሂ ምጥቃምን ግዴታ እዩ።

 

* ናይ ጽዕነት መካይን፡ ህዝቢ ከገዓዕዛ ብጥብቂ ክልኩል’ዩ። ግድን እንተዘይኰይኑ ድማ፡ ካብ ዞባ ናብ ዞባ ዝግበር ምንቅስቓስ ሰባት ክውሕድ ይሕተት።

 

ጥዕናን ድሕነትን ልዕሊ ኩሉ ዝስራዕ ብምዃኑ፡ ነዚ ሕጋጋት’ዚ ኣብ ልዕሊ ዝጥሕሱ ወገናት፡ ተሪር መቕጻዕቲ ክብየን፣ ኣብ ልዕሊ’ተን ቅጥዕታት ዘየኽበራ ትካላት ድማ ናይ ምዕጻው ስጒምቲ ክውሰድ ምዃኑ ደጊምና ንሕብር።

 

ሚኒስትሪ ጥዕና

6 ሰነ 2021

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More