Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ 7 ሰነ ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ደቡብ፡ ጋሽ-ባርካ፡ ማእከልን ዓንሰባን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 38 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ንሳቶም፡ 16 ኣብ ዞባ ደቡብ – ማለት 12 ኣብ መንደፈራ፡ 2 ኣብ ሰንዓፈ፡ 2 ኣብ ጸሮና፣ 14 ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ – ማለት 6 ኣብ ባረንቱ፡ 5 ኣብ ኣዲባራ፡ 2 ኣብ ተሰነይ፡ ሓደ ኣብ ኦምሓጀር፣ 6 ኣብ ኣስመራ – ዞባ ማእከል፣ ከምኡ’ውን 2 ኣብ ከረን – ዞባ ዓንሰባ ተወሺቦም ዝጸንሑ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ እቲ ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 44 ኣብ ዞባ ማእከል፡ 17 ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ 2 ድማ ኣብ ዞባ ደቡብ – ብጠቕላላ 63 ዜጋታት፡ ሓውዮም ተፋንዮም ኣለዉ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 4499 በጺሑ’ሎ። 3,987 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 14 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 498 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና 

07 ሰነ 2021

 

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More