Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ 9 ሰነ ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ማእከል፡ ደቡብ፡ ጋሽ-ባርካን ዓንሰባን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 93 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ካብዚኦም፡ 43 ኣብ ኣስመራ – ዞባ ማእከል፣ 31 ኣብ ዞባ ደቡብ – ማለት 15 ኣብ መንደፈራ፡ 13 ኣብ ደቀምሓረ፡ ሓደ ኣብ ማይ-ምነ፡ ሓደ ኣብ ዓዲ-ዃላ፡ ሓደ ድማ ኣብ ዓረዛ፣ ከምኡ’ውን 14 ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ – ማለት 5 ኣብ ባረንቱ፡ 5 ኣብ ዓሊ-ግድር፡ 4 ኣብ ኣዲባራ፣ 5 ከኣ ኣብ ከረን – ዞባ ዓንሰባ ተወሺቦም ዝጸንሑ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ እቲ ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 85 ኣብ ዞባ ማእከል፡ 56 ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ 6 ኣብ ዞባ ዓንሰባ፡ 5 ድማ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ – ብጠቕላላ 152 ዜጋታት፡ ሓውዮም ተፋንዮም ኣለዉ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 4690 በጺሑ’ሎ። 4206 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 14 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 470 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና 

09 ሰነ 2021

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More