Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ 15 ሰነ ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ደቡብ፡ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ማእከልን ጋሽ-ባርካን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 31 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ካብዚኦም፡ 10 ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ – ማለት 6 ኣብ ባጽዕ፡ 4 ኣብ ሕርጊጎ፣ 9 ኣብ ዞባ ደቡብ – ማለት 5 ኣብ መንደፈራ፡ 3 ኣብ ሰንዓፈ፡ ሓደ ኣብ ደቀምሓረ፣ ከምኡ’ውን 6 ኣብ ዋደ – ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፣ 4 ኣብ ኣስመራ – ዞባ ማእከል፣ 2 ድማ ኣብ ግርማይካ – ዞባ ጋሽ-ባርካ ተወሺቦም ዝጸንሑ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ እቲ ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 34 ኣብ ዞባ ማእከል፡ 17 ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ 9 ኣብ ዞባ ደቡብ፡ 6 ኣብ ዞባ ዓንሰባ – ብጠቕላላ 66 ዜጋታት ሓውዮም ክፋነዉ እንከለዉ፡ ጓል 50 ዓመት ካብ ዞባ ደቡብ ድማ ብሞት ተፈልያ’ላ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 5012 በጺሑ’ሎ። 4486 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 17 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 509 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

 

ሚኒስትሪ ጥዕና

 15 ሰነ 2021

 

 

 

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More