Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ 16 ሰነ ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ማእከል፡ ደቡብ፡ ዓንሰባን ጋሽ-ባርካን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 96 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ካብዚኦም፡ 64 ኣብ ኣስመራ – ዞባ ማእከል፣ 13 ኣብ ዞባ ደቡብ – ማለት 4 ኣብ መንደፈራ፡ 3 ኣብ ደቀምሓረ፡ 3 ኣብ ጸሮና፡ 2 ኣብ ድባርዋ፡ ሓደ ኣብ ሰንዓፈ፣ 10 ኣብ ከረን – ዞባ ዓንሰባ፣ ከምኡ’ውን 9 ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ – ማለት 2 ኣብ ተሰነይ፡ 2 ኣብ ጎልጅ፡ 2 ኣብ ኣዲባራ፡ 2 ኣብ ዓሊግድር፡ ሓደ ድማ ኣብ ባረንቱ ተወሺቦም ዝጸንሑ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ እቲ ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታላት ዞባ ማእከል ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ 52 ዜጋታት፡ ሓውዮም ተፋንዮም ኣለዉ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 5108 በጺሑ’ሎ። 4538 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 17 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 553 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

 

ሚኒስትሪ ጥዕና

 16 ሰነ 2021

 

 

 

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More